Obchodné podmienky

Prihlasovanie

Na školenia sa môžete prihlásiť poštou, telefonicky, e- mailom alebo online na našej stránke www.domenanitra.sk. Účastníci, ktorí sa prihlásia na školenie e-mailom alebo prostredníctvom našej web stránky, dostanú e-mailom potvrdenie o prijatí prihlášky.

Prihláška je považovaná za záväznú, ak je doručená elektronicky (e-mail), prípadne poštou najneskôr 2 pracovné dni pred plánovaným začiatkom školenia.

Uzávierka prihlášok je vždy 2 pracovné dni pred konaním školenia.

Storno

Prihlásený účastník môže prihlášku zrušiť e-mailom najneskôr  2 pracovné dni pred konaním školenia.

V prípade, že účastník uhradil poplatok za školenie bankovým prevodom a školenia sa nezúčastní, prípadne  zruší prihlášku po termíne uzávierky, účtujeme storno poplatok vo výške 100 %.

Zmeny

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu programu školenia a školiteľa. O tejto skutočnosti je povinný informovať prihláseného účastníka najneskôr 2 pracovné dni pred konaním školenia e- mailom alebo telefonicky. Zmenu školiteľa, zmenu miestnosti, času školenia a obsadenosť seminára, zmenu termínu je organizátor povinný zverejniť najneskôr 2 pracovné dni pred konaním seminára na svojej web stránke.

Online objednávky cez e-shop

Po objednaní školenia zašleme účastníkovi potvrdenie o prijatí prihlášky. Pri platbe bankovým prevodom dostane účastník faktúru (DPH doklad) v deň konania školenia, najneskôr 3 dni po školení.

Platby v hotovosti

Školenie možno hradiť v hotovosti v deň konania školenia. Účastník dostane na mieste doklad o platbe v hotovosti (faktúra pre účely DPH).