Aktuálny Zákonník práce po zmenách účinných od 1.1.2019

60.00

JUDr. Marián Polakovič

 

Zrušiť výber
Katalógové číslo: 022

Popis

 1. Zhrnutie obsahu posledných novelizácií Zákonníka práce č. 311/2001 Z. z. v platnom znení, ktoré sú právne účinné od 1. januára 2019 a boli realizované zákonmi :
 • zákon NR SR č. 347/2018 Z. z., ktorým sa mení zákon č, 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu a dopĺňa sa Zákonník práce o 152a (rekreačné poukazy) ;
 • zákon NR SR č. 376/2018 Z. z., ktorým sa mení zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a mení sa Zákonník práce v § 13, 43 a 223 (zákaz ukladania povinnosti mlčanlivosti o pracovných a mzdových podmienkach) ;
 • zmena vo výške príplatkov za prácu v sobotu, nedeľu, vo sviatok a za prácu v noci, účinná od 1.5.2019 ;
 1. Všetko o bezchybnej aplikácii ustanovení ZP, upravujúcich vznik, zmenu a skončenie pracovného pomeru s poukázaním na najčastejšie dôvody porušovania platných pracovnoprávnych predpisov :
 • to najdôležitejšie z všeobecných ustanovení ZP, základné zásady ZP, závislá práca, právne úkony a dôvody ich neplatnosti, absolútna a relatívna neplatnosť právnych úkonov, definícia zmluvy – jej platnosť a účinnosť, odstúpenie od pracovnej zmluvy, zánik práva, počítanie času (lehoty, doby), doručovanie, výklad pojmov ;
 • predzmluvné vzťahy, pracovný pomer, faktický pracovný pomer, druhy pracovných pomerov, pracovná zmluva a jej náležitosti, význam a použitie súdnej praxe – judikatúry pri konštrukcii obsahu pracovnej zmluvy ;
 • preradenie na inú prácu, zmena pracovnej zmluvy ;
 • spôsoby a podmienky skončenia pracovného pomeru zo strany zamestnanca a zamestnávateľa s ukážkou vzorových dohôd, výpovedí a okamžitých skončení pracovného pomeru ;
 • neplatné skončenie pracovného pomeru
 1. Všetko o pracovnej disciplíne, význame prevencie pred jej porušovaním, dobré mravy, význam § 47, odsek 2 ZP :
 • základné povinnosti zamestnancov, vedúcich zamestnancov ;
 • pracovný poriadok, zákaz konkurencie, výkon inej zárobkovej činnosti ;
 • závažné, menej závažné porušenie pracovnej disciplíny ;
 • dôsledky porušenia pracovnej disciplíny v aktoch skončenia pracovného pomeru ;
 1. Všetko o dohodách o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru :
 • druhy dohôd, podmienky uzatvorenia, potvrdenie o zrážkach z odmeny, výplatná páska ;
 • forma uzatvárania a obsah dohôd s dôrazom na odlišnosti od pracovného pomeru ;
 • vplyv noviel ZP účinných od 1.5.2018 a od 1.1.2019 na uzatváranie dohôd ;
 1. Záverečná d i s k u s i a  k problematike školenia ;

Ďalšie informácie

V cene školenia je zahrnuté

– teplý obed
– organizačné zabezpečenie
– pracovný materiál
– občerstvenie
Nie sme platcami DPH.

Uzávierka prihlášok

– 2 pracovné dni pred konaním školenia
– školenie sa uskutoční v prípade, že sa prihlási min. 20 účastníkov

Harmonogram školenia

08:15 – 09:00 registrácia účastníkov školenia
09:00 – 10:30 prednáška
10:30 – 10:45 prestávka s občerstvením
10:45 – 12:30 prednáška
12:30 – 13:00 obedná prestávka
13:00 – 15:00 prednáška s diskusiou