E-KASA – zmeny v zákone č. 289/2008 z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice v roku 2019

60.00

Ing. Marta Boráková

Školenie v Nitre, ktoré sa malo konať 15.5.2019 sa posúva na 29.5.2019.

Zrušiť výber
Katalógové číslo: 023

Popis

Cieľová skupina, pre ktorú je školenie určené

Fyzické alebo právnické osoby, ktoré na základe oprávnenia na podnikanie predávajú tovar alebo poskytujú službu a ďalší, ktorí sa potrebujú orientovať v danej problematike (nie je určené pre výrobcov on-line registračných pokladníc).

Hlavný cieľ školenia

Informovať účastníkov školenia o novinkách v oblasti evidencie tržieb vyplývajúcich z novely zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice“), ktorou sa upravuje on-line pripojenie všetkých pokladníc na portál finančnej správy.

PROGRAM:

 1. Pokladnica e-kasa – online registračná pokladnica, virtuálna registračná pokladnica
 2. Vymedzenie základných pojmov
 3. Prechod zo starej ERP na novú online pokladnicu e-kasa
 4. Povinnosť podnikateľa používať pokladnicu e-kasa v prechodnom období od 1.4.2019
 5. Povinnosť všetkých podnikateľov používať  pokladnicu e-kasa klient  od 1.7.2019
 6. Požiadavky na pokladnicu e-kasa klient
 7. Spôsob registrácie pokladnice e-kasa
 8. Zrušenie starého DKP a pridelenie nového DKP
 9. Konanie o certifikácii pokladničného programu a chráneného dátového úložiska
 10. Rozsah údajov zasielaných podnikateľom do systému e-kasa
 11. Doklad vyhotovený pokladnicou e-kasa
 12. Vyhotovenie intervalovej a prehľadovej uzávierky
 13. Prerušenie prevádzky pokladnice e-kasa
 14. Ukončenie používania pokladnice e-kasa
 15. Zabezpečenie a prepadnutie on-line registračnej pokladnice
 16. Správne delikty, sankcie

Ďalšie informácie

V cene školenia je zahrnuté

– organizačné zabezpečenie
– pracovný materiál
– občerstvenie
Nie sme platcami DPH.

Uzávierka prihlášok

– 2 pracovné dni pred konaním školenia
– školenie sa uskutoční v prípade, že sa prihlási min. 20 účastníkov

Harmonogram školenia

08:15 – 09:00 registrácia účastníkov školenia
09:00 – 10:30 prednáška
10:30 – 10:45 prestávka s občerstvením
10:45 – 12:30 prednáška
12:30 – 13:00 obedná prestávka
13:00 – 15:00 prednáška s diskusiou