Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2018 a legislatívne zmeny v roku 2019 – Ing. Matlovičová

70.00

Ing. Iveta Matlovičová

 

Zrušiť výber
Katalógové číslo: 018

Popis

Pozývame vás na odborný seminár, na ktorom získate informácie, ako postupovať pri vykonaní ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmu zo závislej činnosti a s akými špecifikami sa môžete stretnúť. Ako vždy súčasťou tohto školenia bude aj problematika ročnej mzdovej uzávierky a legislatívne novinky platné od 1.1.2019.

PROGRAM ŠKOLENIA:

  • Ročné zúčtovanie preddavkov na daň – postup a pravidlá pri vysporiadaní daňovej povinnosti z príjmov zo závislej činnosti, podmienky podania žiadosti na vykonanie ročného zúčtovania, výpočet preplatku resp. nedoplatku na dani a jeho zúčtovanie so zamestnancom, odstúpenie nedoplatku na vymáhanie na príslušného správcu dane, sankcie za nevykonanie ročného zúčtovania
  • Nezdaniteľné časti základu dane, daňový bonus – výpočet nezdaniteľných častí základu dane na daňovníka a na manželského partnera, daňová úľava na zaplatené príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier), daňová úľava vo výške úhrad súvisiacich s kúpeľnou starostlivosťou a s ňou spojenými službami
  • Daňový bonus na dieťa – uplatnenie nároku, osobitné prípady (prerušenie štúdia, striedavá starostlivosť, náhradná starostlivosť), spôsob a formy preukazovania nárokov, uplatnenie daňového bonusu v ročnom zúčtovaní dane
  • Daňový bonus na zaplatené úroky pri úveroch na bývanie – uplatnenie nároku, podmienky a preukazovanie nárok na bonus, výška daňového bonusu
  • Opravy výpočtu dane – opravy chýb zavinené zamestnancom a zamestnávateľom, podávanie dodatočného daňového priznania po vykonaní ročného zúčtovania v zmysle metodického pokynu FR SR (za zomrelého daňovníka, z dôvodu spätného priznania dôchodku)
  • Daňové tlačivá – “Vyhlásenie na zdanenie príjmov”, „Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania“, „Potvrdenie o vyplatených príjmoch zo závislej činnosti“ (uvádzanie letného a vianočného platu od 01.06.2018), „Ročné zúčtovanie preddavkov na daň“, „Potvrdenie o zaplatení dane (na účely poukázania 2%/3%)“, „Mesačný daňový prehľad“, „Hlásenie o vyúčtovaní dane“
  • Ročná uzávierka v mzdovej učtárni – výpočet nevyčerpanej dovolenky a rozsah jej preplatenia, výpočet denného základu pre DPN, archivácia dokumentov, ročný výkaz o plnení povinného podielu
  • Legislatívne zmeny k 1.1.2019 – výška minimálnej mzdy a minimálnych mzdových nárokov, zmeny v oblasti zdravotného a sociálneho poistenia, zápis na mzdový list a na evidenčný list dôchodkového poistenia

Ďalšie informácie

V cene školenia je zahrnuté

– teplý obed
– organizačné zabezpečenie
– pracovný materiál
– občerstvenie
Nie sme platcami DPH.

Uzávierka prihlášok

– 2 pracovné dni pred konaním školenia
– školenie sa uskutoční v prípade, že sa prihlási min. 20 účastníkov

Harmonogram školenia

08:15 – 09:00 registrácia účastníkov školenia
09:00 – 10:30 prednáška
10:30 – 10:45 prestávka s občerstvením
10:45 – 12:30 prednáška
12:30 – 13:00 obedná prestávka
13:00 – 15:00 prednáška s diskusiou