ROČNÉ ZÚČTOVANIE PREDDAVKOV NA DAŇ ZA ROK 2019, ROČNÁ UZÁVIERKA A LEGISLATÍVNE ZMENY V ROKU 2020 – Ing. Mezeiová

65.00

Ing. Viera Mezeiová

Zrušiť výber
Katalógové číslo: 030

Popis

Príjmy zo závislej činnosti podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v zn.n.p. a ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti  (2019 a 2020)

   Cca 70 novelizačných bodov v závislej činnosti. (Účinné od roku 2019, 2020, 2021)

  Tlačivá 2019, 2020

 Charakteristika príjmov, rozdelenie, predmet dane, základ dane

 • príjmy žiakov a študentov,
 • pracovný pomer, dohody,
 • podiely na zisku ako príjmy zo závislej činnosti;

 Zdanenie podielov na zisku (od 2017)

 • štatutári,
 • zamestnanci;
 • podiely na zisku 2013-2016, 2017 a nasl.

 Príjmy od dane oslobodené, nové oslobodenia (podľa § 5 aj podľa § 9 zákona o dani z príjmov)

 • naturálne plnenie od zamestnávateľa (do 200 € – podmienky, ročné zúčtovanie),
 • sociálna výpomoc zo sociálneho fondu (do 2 000 €, podmienky),
 • a 14. plat (podmienky nároku, podmienka oslobodenia – zmena!),
 • doprava (podmienky oslobodenia) – zmena!
 • ubytovanie zamestnancov – zmena!
 • príspevok na rekreácie (podmienky, výška, lehoty, spôsob preukazovania),
 • zdravotné prehliadky nad rámec povinností – zmena!
 • vzdelávanie zamestnancov – zmena!
 • oslobodenie príjmu do výšky 500 € (firemné akcie a pod….) – nové!
 • poukazy od zamestnávateľa na detskú športovú činnosť – nové!
 • podnikové štipendiá – nové!
 • plnenia žiakov v rámci duálneho vzdelávania,
 • príspevok medailistom (LOH, ZOH, paraolympiády, šachové olympiády)– nové!
 • zvýšenie sumy oslobodenia náhrady škody za viac rokov – nové!
 • stravné na vzdelávacích podujatiach lekárov;

 Nepeňažný príjem – 1 % z obstarávacej ceny vozidla zamestnávateľa používaného aj na súkromné účely (už od 2014);

 ►  Sadzby dane z príjmov

 • 19%, 23 %, 5%, 7%,
 • znížená sadzba dane pre SZČO,
 • výpočet základu dane pri kombinácii príjmov – nové!

 ►  Nezdaniteľné časti základu dane

 • výpočet výšky sumy nezdaniteľných časí základu dane – zmena!
 • daňovníka (poberatelia dôchodkov, starobné a výsluhové dôchodky zo zahraničia, podpisovanie vyhlásenia – zmena!
 • manželku/manžela (podmienky a spôsob jej uplatnenia, vlastné príjmy),
 • doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier),
 • kúpeľná starostlivosť (výška, spôsob preukazovania, nemožnosť súbehu s príspevkom na rekreáciu) – zmena!
 • spôsob uplatnenia nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka pri kombinácii príjmov fyzickej osoby (závislá činnosť a SZČO) – zmena!

 ►  Daňový bonus na vyživované dieťa, nezaopatrenosť dieťaťa

 • vznik nároku, uplatnenie daňového bonusu na konci roka,
 • dvojnásobný daňový bonus už v roku 2019 (odkedy, podmienky),
 • potvrdenia o návšteve školy – nové!
 • študenti (po skončení SŠ, po skončení VŠ),
 • striedavá starostlivosť,
 • spôsob valorizácie daňového bonusu,
 • náhradní rodičia;

  Daňový bonus na zaplatené úroky

 • podmienky nároku,
 • výška bonusu,
 • preukazovanie nároku;

 ►   Povinnosti zamestnávateľa (vedenie mzdových listov, hlásenia, prehľady)

 • údaje na mzdovom liste,
 • predkladanie prehľadov a hlásení (štruktúra a lehoty), zodpovednosť zamestnávateľa, kedy nie je povinnosť podávania prehľadu, sankcie;

  Elektronická komunikácia zamestnanec-zamestnávateľ – nové!

 • vyhlásenie (elektronicky podľa vzoru FS SR, listinne),
 • každoročné podpisovanie vyhlásenia – vypustené,
 • oznamovanie zmien na účely nároku na daňový bonus a nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka,
 • žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania,
 • doručovanie ročného zúčtovania a potvrdenia o príjmoch (náležitosti);

 ► Ročné zúčtovanie preddavkov na daň (RZ) za rok 2019

 • podmienky vykonania RZ (kombinácia príjmov, príjmy zo zahraničia),
 • lehoty (nemožnosť predĺženia lehoty),
 • RZ študentov, poberateľov dôchodkov;

 ► Daňové priznanie typ A, vyhlásenie na poukázanie sumy dane 2% a možnosť zvýšenia na 3 %

 • lehoty, predlženie lehoty (3-6 mesiacov),
 • podávanie dodatočného daňového priznania bez vyrubenia sankcií,
 • dodatočné daňové priznanie pri spätnom priznaní dôchodku;
 • daňové priznanie a dodatočné daňové priznanie pri úmrtí zamestnanca;

 ►  Diskusia, rôzne.

 

Ďalšie informácie

V cene školenia je zahrnuté

– občerstvenie
– organizačné zabezpečenie
– pracovný materiál
Nie sme platcami DPH.

Uzávierka prihlášok

– 2 pracovné dni pred konaním školenia
– školenie sa uskutoční v prípade, že sa prihlási min. 20 účastníkov

Harmonogram školenia

08:15 – 09:00 registrácia účastníkov školenia
09:00 – 10:30 prednáška
10:30 – 10:45 prestávka s občerstvením
10:45 – 12:30 prednáška
12:30 – 13:00 obedná prestávka
13:00 – 15:00 prednáška s diskusiou