ROČNÉ ZÚČTOVANIE PREDDAVKOV NA DAŇ ZA ROK 2020, ROČNÁ UZÁVIERKA A LEGISLATÍVNE ZMENY OD 1.1.2021

80.00

Ing. Iveta Matlovičová

Zrušiť výber
Katalógové číslo: 032

Popis

Pozývame vás na odborné školenie, na ktorom získate informácie ako postupovať pri vykonaní ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmu zo závislej činnosti a s akými špecifikami sa môžete stretnúť. Ako vždy súčasťou tohto školenia bude aj problematika ročnej mzdovej uzávierky a legislatívne novinky platné od 1.1.2021. Tešíme sa na Vašu účasť.

Povinnosť vykonať zamestnancom ročné zúčtovanie preddavkov na daň

vysporiadanie daňovej povinnosti z príjmov zo závislej činnosti v zmysle novely zákona o dani z príjmov účinnej od 1.1.2021, nový postup pri podaní žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania, výpočet preplatku resp. nedoplatku na dani a jeho zúčtovanie so zamestnancom, odstúpenie nedoplatku na vymáhanie na príslušného správcu dane, sankcie za nevykonanie ročného zúčtovania

Zmeny na daňových tlačivách 

Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania, Potvrdenie o vyplatených príjmoch zo závislej činnosti, Doklad o vykonanom ročnom zúčtovaní, Potvrdenie o zaplatení dane, Mesačný daňový prehľad o dani,  Hlásenie o vyúčtovaní dane, Vyhlásenie na zdanenie príjmov, elektronické doručovanie dokumentov

Nezdaniteľné časti základu dane

daňové úľavy na daňovníka a na manželského partnera, daňová úľava na zaplatené príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier), daňová úľava vo výške úhrad súvisiacich s kúpeľnou starostlivosťou, duplicitné uplatňovanie daňových zvýhodnení

Opravy výpočtu dane

opravy chýb zavinené zamestnancom a zamestnávateľom, podávanie dodatočného daňového priznania po vykonaní ročného zúčtovania (za zomrelého, spätné priznanie dôchodku), opravy pri neoprávnenom uplatňovaní príspevku na rekreáciu

Daňový bonus na dieťa a daňový bonus na zaplatené úroky

zvýšenie daňového bonusu u detí do 15 rokov, podmienky a preukazovanie nároku, uplatnenie nároku v ročnom zúčtovaní, osobitné prípady (prerušenie štúdia,  striedavá starostlivosť, náhradná starostlivosť)

Ročná uzávierka v mzdovej učtárni 

zápis na mzdový list a na evidenčný list dôchodkového poistenia, výpočet nevyčerpanej dovolenky a rozsah jej preplatenia, výpočet denného základu pre DPN, nepeňažný príjem v súvislosti s používaním motorového vozidla zamestnávateľa, ročný výkaz o plnení povinného podielu, archivácia dokumentov

Legislatívne zmeny k 1.1.2021

minimálna mzda a minimálne mzdové nároky pre rok 2021, zavedenie tzv. štartovacej minimálnej mzdy, zvýšenie mzdových príplatkov podľa Zákonníka práce, legislatívne zmeny vyplývajúce zo zákona o zlepšení podnikateľského prostredia – zrušenie vybraných povinností zamestnávateľa voči zdravotnej a sociálnej poisťovni, zmeny v pracovnoprávnej oblasti, zmeny v zákone o službách zamestnanosti

Ďalšie informácie

V cene školenia je zahrnuté

– teplý obed
– občerstvenie
– organizačné zabezpečenie
– pracovný materiál
Nie sme platcami DPH.

Uzávierka prihlášok

– 2 pracovné dni pred konaním školenia
– školenie sa uskutoční v prípade, že sa prihlási min. 20 účastníkov

Harmonogram školenia

08:15 – 09:00 registrácia účastníkov školenia
09:00 – 10:30 prednáška
10:30 – 10:45 prestávka s občerstvením
10:45 – 12:30 prednáška
12:30 – 13:00 obedná prestávka
13:00 – 15:00 prednáška s diskusiou